Skip to main content
08 septembrie, 2023

Anunț licitație publică pentru terenurile care aparțin domeniului privat al comunei Șinteu

08 septembrie, 2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Șinteu, nr. 2, Șinteu, judeţul Bihor, telefon 0259429750, fax 0259429750, email primaria.sinteu@cjbihor.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren apartinând domeniului privat al comunei Șinteu, identificat prin C.F. nr. 51574 Șinteu, F.N., în suprafața de 1.418,00 metri pătrați, situat în satul Șinteu, intravilan. Teren apartinând domeniului privat al comunei Șinteu, identificat prin C.F. nr. 51383 Șinteu, F.N., în suprafața de 5.000,00 metri pătrați, situat în satul Șinteu, intravilan. Teren apartinând domeniului privat al comunei Șinteu, identificat prin C.F. nr. 51542 Șinteu, F.N., în suprafața de 1.809,00 metri pătrați, situat în satul Șinteu, intravilan. Terenurile aparțin domeniului privat al comunei Șinteu. Vanzarea se face conform caietuluide sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019, H.C.L. Șinteu nr. 29/30.03.2023, H.C.L. Șinteu 57/31.07.2023 si H.C.L. Șinteu nr. 58/31.07.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul comunei Șinteu.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul instituției, 0259429750, interior 2.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/09/2023, Ora 12:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 05/10/2023, ora 12:00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Șinteu, satul Șinteu, nr. 2, județul Bihor.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Un singur exemplar original în doua plicuri sigilate, unul interior altul exterior.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/10/2023, Ora 11:00 Comuna Șinteu, satul Șinteu, nr. 2, județul Bihor, sala de ședință.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Aleșd, Orașul Aleșd, Piața Unirii nr. 5, jud. Bihor, cod 415100, 0259 341794, jud-alesd-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07/09/2023