Skip to main content

Hotărârile autorității deliberative

Hotărârile Primăriei Șinteu atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂR RILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
Numărul DispozițieData eliberăriiDenumirea Dispoziției
1
29.01.2024
aprobarea ordinii de zi
Vezi detalii
2
29.01.2024
aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Sinteu din data de 29.12.2023
Vezi detalii
3
29.01.2024
aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul local al comunei Sinteu pe anul 2024
Vezi detalii
4
29.01.2024
aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2023
Vezi detalii
5
29.01.2024
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil „Teren si constructii”, proprietatea privata a comunei Sinteu, identificat prin CF nr. 51644
Vezi detalii
6
29.01.2024
aprobarea modificarii, prin act aditional, al Contractului de inchiriere nr. 292/17.09.2001, incheiat intre comuna Sinteu si S.C. Vodafone S.A., Bucuresti
Vezi detalii
7
29.01.2024
aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii „Turn turistic Belvedere”, comuna Sinteu, judetul Bihor
Vezi detalii
8
29.01.2024
aprobarea devizului general pentru obiectivul „Construirea unei pieste pentru biciclete ca legatura intre turnul turistic Belvedere si alte rute cicloturistice din comuna Sinteu
Vezi detalii
9
29.01.2024
aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinteu, judetul Bihor si aprobarea cheltuielilor cu naveta
Vezi detalii
10
29.01.2024
probarea volumului, modului de valorificare si a metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a U.A.T. Sinteu, pe anul 2024
Vezi detalii
11
29.01.2024
probarea Planului de amplasament si delimitarea a corpului de proprietate a imobilului sitaut in perimetrul administrativ al Comunei Sinteu, suprafata de 252 mp din nr topografic 4553 Sinteu, reprezentand drum, proprietatea publica a comunei Sinteu
Vezi detalii
12
15.02.2024
alegerea presedintelui de sedinta
Vezi detalii
13
15.02.2024
probarea ordinii de zi
Vezi detalii
14
15.02.2024
aprobarea procesului verbal de sedinta ordinare a Consiliului Local al comunei Sinteu din data de 29.01.2024
Vezi detalii
15
15.02.2024
aprobarea bugetului general al Comunei Sinteu pe anul 2024 si estimarii pe anii 2025-2027
Vezi detalii
16
15.02.2024
aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2023
Vezi detalii
17
15.02.2024
aprobarea indicatorilor pentru finantarea/cofinantarea eleborarii si actualizarii Planului General Urbanistic si a Regulamentului LOcal de Urbanism al comunei Sinteu, judetul Bihor
Vezi detalii
18
15.02.2024
probarea incadrarii terenului in suprafata de 30.424 mp, inscris in CF nr. 50872, Sinteu, in categoria drumurilor comunale si modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Sinteu
Vezi detalii
19
15.02.2024
aprobarea radierii inscrierilor din CF nr. 51615 Sinteu a dreptului de proprietate a comunei Sinteu si aprobarea modificarii
Vezi detalii
20
28.03.2024
aprobarea ordinii de zi
Vezi detalii
21
28.03.2024
probarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Șinteu din data de 15.02.2024
Vezi detalii
22
28.03.2024
propunerea de dezmembrare a imobilului identificat cu nr. cadastral 51228 UAT Șinteu și înființarea a două coli de carte funciară
Vezi detalii
23
28.03.2024
aprobarea DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea cladirii primariei comunei Sinteu pentru cresterea eficientei energetice”
Vezi detalii
24
28.03.2024
probarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2024 pentru activitățile desfășurate de persoane beneficiare de ajutor de incluziune acordat în baza Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune
Vezi detalii
25
28.03.2024
acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al U.A.T. ȘINTEU în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP, să voteze aprobarea tarifelor pentru gestionarea deşeurilor aferente activităţilor pe fluxul deşeurilor municipale în judeţul Bihor, desfăşurate de operatorii: S.C. ECO BIHOR S.R.L., GIREXIM UNIVERSAL S.A., RER VEST S.A., S.C. SALUBRI S.A. și S.C. AVE BIHOR S.R.L.
Vezi detalii
26
28.03.2024
aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2024
Vezi detalii
27
28.03.2024
probarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Șinteu pe anul 2024
Vezi detalii
28
28.03.2024
aprobarea prețului de pornire la licitație a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șinteu
Vezi detalii
29
28.03.2024
rectificarea de buget local pe anul 2024
Vezi detalii
30
25.04.2024
privind aprobarea ordinii de zi
Vezi detalii
31
25.04.2024
aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Sinteu din 28.03.2024
Vezi detalii
32
25.04.2024
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025
Vezi detalii
33
25.04.2024
privind modificarea statului de functiii si organigramei
Vezi detalii
34
25.04.2024
privind rectificarea bugetului local pe anul 2024
Vezi detalii
35
26.06.2024
privind alegerea presedintele de sedinta
Vezi detalii
36
26.06.2024
privind aprobarea ordinii de zi
Vezi detalii
37
26.06.2024
privind procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25.04.2024
Vezi detalii
38
26.06.2024
privind propunerea de dezmembrare a imobilului identificat cu nr. cad. 51464 UAT Sinteu si infiintarea a doua coli de carte funciara
Vezi detalii
39
26.06.2024
privind rectificarea de buget pe anul 2024
Vezi detalii
40
26.06.2024
privind aprobarea încheierii protocolului de finanțare între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. COMUNA ȘINTEU în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027, conform H.G. nr. 1137/2023
Vezi detalii
41
26.06.2024
privind majorarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialiatate al Primarului comunei Sinteu, cu pana la 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023
Vezi detalii